Wang Guangle
Born in 1976, Fujian, China
Lives and works in Beijing, China
王光乐
一九七六年生於中国福建
居住和工作於中国北京
   

 

Audio Tour: Wang Guangle


Wang Guangle, 130905, 2013, acrylic on canvas, 57 1/2 x 57 1/2 in. (146 x 146 cm), acquired in 2013
王光乐, 《130905》, 2013, 布面丙烯, 57 1/2 x 57 1/2 寸 (146 x 146 厘米), 收藏于 2013
Wang-Guangle 130905 500


Wang Guangle, 120313, 2012, acrylic on canvas, 78 3/4 x 79 in. (200 x 200.5 cm), acquired in 2012
王光乐, 《120313》, 2012, 布面丙烯, 78 3/4 x 79 寸 (200 x 200.5 厘米), 收藏于 2012
Wang-Guangle 120313 500